Nina Dziwoki – NIE OCZY WIDZĄ

[EN below]

Wernisaż: 1.10.2023 (piątek) godz. 19:00
Krakowska 34/5 (galeria) i 5A (pracownia artystki), Kraków 

Wystawa czynna w dniach:

2.12 sobota 15-19 
3.12 niedziela 15-19
4.12 poniedziałek 18-20
5.12 wtorek 14-16
6.12 środa 14-17:30
7.12 czwartek 14-18
8.12 piątek 15-19
9.12 sobota 12-14
10.12 niedziela 18-20

Zachęcamy tez do indywidualnego umawiania się na zwiedzanie w innych godzinach pod nr 785 722 654 


Wiele osób nosi w sobie swój unikatowy, wewnętrzny świat, który buduje i kształtuje przez całe swoje życie. Co czyni każdy z tych światów wyjątkowym i wartościowym jest brak wynikających z nich ograniczeń oraz zasad. Nie kieruje nimi żaden porządek, a nas samych nie blokują żadne reguły czy przepisy. Nie ma tam wstydu ani niepewności. Są tam za to formy, obrazy oraz marzenia…

Nina Dziwoki – urodzona w 1998 w Rybniku, absolwentka Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Adama Brinckena oraz aneks z rysunku u prof. Grzegorza Bieniasa. W latach 2020/2021 stypendystka rektora ASP. Członkini zarządu i koordynatorka projektów, wystaw, wydarzeń w Stowarzyszeniu Mosaic. Uczestniczka wielu wystaw w kraju i za granicą. W swoich pracach dogłębnie analizuje relację zachodzące pomiędzy przestrzenią, przedmiotem a modelem. Zajmuje się malarstwem, kolażem, rysunkiem, monotypią i malarstwem ściennym. Aktualnie mieszka i pracuje w Krakowie.

Kuratorka: Julia Szemplińska
Identyfikacja wizualna: Michał Dziadkowiec 
Organizator: Krakowska 34 
Patronaty: Grupa Mosaic, Młodzież Działa Lokalnie, Kraków, Młody Kraków, Pracownia Młodych Piastów, Przestrzeń Młodej Sztuki

Projekt dofinansowany w ramach programu Młodzież Działa Lokalnie finansowanego ze środków Miasta Krakowa. 

Newsletter – bądź na bieżąco z naszymi działaniami

W newsletterze informujemy głównie o organizowanych przez nas wydarzeniach kulturalnych i od czasu do czasu dzielimy się ważniejszymi informacjami z życia organizacji.

Nina Dziwoki – NOT EYES THAT SEE

Vernissage: 1.10.2023 (Friday), 19:00
Krakowska 34/5 (gallery) and 5A (artist’s atelier), Krakow 

Opening dates & hours:

2.12 sat 15-19 
3.12 sun 15-19
4.12 mon 18-20
5.12 tue 14-16
6.12 wed 14-17:30
7.12 thurs 14-18
8.12 dei 15-19
9.12 sat 12-14
10.12 sun 18-20

We encourage you to visit us outside the schedule. For individual appointments text or call 785 722 654


Many people carry within them their unique inner world, which they build and shape throughout their lives. What makes each of these worlds unique and valuable is the lack of resulting restrictions and rules. They are not guided by any order, and we are not blocked by any rules or regulations. There is no shame or uncertainty there. Instead, there are forms, images and dreams…

Nina Dziwoki – born in 1998 in Rybnik, graduate of the Faculty of Painting at the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow. Diploma in painting under Prof. Adam Brincken and an annex in drawing under Prof. Grzegorz Bienias. Scholarship holder of the Academy of Fine Arts rector in 2020/2021. Board member and coordinator of projects, exhibitions, events at Mosaic Association. Participant in many exhibitions at domestic and abroad. In her works she deeply analyzes the relationship between space, object and model. She works in painting, collage, drawing, monotype and wall painting. Currently lives and works in Cracow.

Curator: Julia Szemplińska
Visual identification: Michal Dziadkowiec
Organizer: Krakowska 34
Patrons: Mosaic Group, Młodzież Działa Lokalnie, City of Krakow, Young Krakow, Pracownia Młodych Piastów, Przestrzeń Młodej Sztuki

Project co-financed by the Youth Act Locally program, financed by the City of Krakow