Tekst jednolity statutu Fundacji Krakowska 34 z dnia 24 maja 2021 roku

§ 1

 1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja Krakowska 34 i jest zwana w dalszej części statutu Fundacją.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z podmiotami zagranicznymi posługiwać się tłumaczeniem nazwy na język angielski: Krakowska 34 Foundation
 3. Fundacja została ustanowiona przez Fundatora Michała Dziadkowca, aktem notarialnym z dnia ósmego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku /08-04-2021/ sporządzonym przez notariusza Monikę Suchecką za Rep. A Nr 971/2021.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

 § 3

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów polskiego prawa i niniejszego statutu.
 2. Z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja uzyska osobowość prawną.
 3. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
 4. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla realizowania celów, może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji jej celów bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie jednostki.
 6. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, a także przystępować i tworzyć inne podmioty.

§ 4

Organem nadzorującym Fundację jest minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportuoraz właściwy starosta. 

§ 5

 1. Celem Fundacji jest:
  1. zwiększenie poziomu edukacji artystycznej społeczeństwa i społeczności lokalnej;
  2. aktywizacja działań w zakresie sztuk wizualnych, audiowizualnych, performatywnych i użytkowych;
  3. wspieranie sztuki ukierunkowanej na zwiększenie poziomu otwartości i solidarności społecznej, tolerancji i szacunku wobec odmienności;
  4. integracja lokalnych środowisk twórczych, naukowych i przedsiębiorczych.
 2. Cele Fundacji mogą zostać zmienione decyzją Fundatora.

§ 6

 1. Cele określone w § 5 Fundacja realizuje poprzez:
  1. organizację warsztatów, wystaw, pokazów, projekcji, spotkań, dyskusji, konferencji, festiwali itp.;
  2. organizację programów stypendialnych dla twórców;
  3. pozyskiwanie lokali na działalność artystyczną i udostępnianie ich twórcom na preferencyjnych warunkach;
  4. pozyskiwanie dotacji i grantów na działalność statutową od instytucji publicznych, firm i osób prywatnych w Polsce i za granicą.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, zbieżną z jej celami.
 3. Działalność opisana w ust. 1 może być prowadzona nieodpłatnie lub w formie działalności odpłatnej.
 4. Przedmiotem działalności Fundacji zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
  1. PKD 18.11.Z – Drukowanie gazet;
  2. PKD 18.12.Z – Pozostałe drukowanie
  3. PKD 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
  4. PKD 47.6 – Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  5. PKD 47.7 – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  6. PKD 58.11.Z – Wydawanie książek;
  7. PKD 58.13.Z – Wydawanie gazet;
  8. PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
  9. PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
  10. PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  11. PKD 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
  12. PKD 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
  13. PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
  14. PKD 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza;
  15. PKD 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych.

§ 7

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji;
 2. Fundator.

§ 8

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób.
 2. Prezes Zarządu Fundacji kieruje jego pracami. W sytuacji nieobecności Prezesa Zarządu Fundacji jego funkcje pełni Członek Zarządu Fundacji najstarszy stażem.
 3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
 4. Fundator może pełnić funkcję Członka Zarządu Fundacji, jak i jego Prezesa.
 5. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony i mogą zostać w każdym czasie odwołani.
 6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy oraz otrzymywać wynagrodzenie.

§ 9

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.
 2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy działanie we wszelkich sprawach Fundacji, których mocą postanowień statutu nie zastrzeżono na rzecz innych organów Fundacji, a w szczególności:
  1. reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;
  2. sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;
  3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  4. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
  5. ustalanie planów działania Fundacji;
  6. decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
  7. tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
  8. wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku;
  9. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
  10. sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
  11. ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym.

§ 10

 1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, chyba że statut przewiduje inaczej. W sytuacji równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Każdemu Członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.
 3. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane m. in. w trybie obiegowym lub głosowania za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 4. Fundatorowi przysługuje kompetencja uchylenia uchwały zarządu Fundacji w drodze pisemnej decyzji, w sytuacji sprzeczności treści uchwały z celami Fundacji określonymi w statucie.
 5. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w swych posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.
 6. Szczegółowy tryb organizacji pracy Zarządu Fundacji i jego funkcjonowania może określić regulamin Zarządu Fundacji przyjęty przez Członków Zarządu Fundacji.
 7. Regulamin, o którym mowa w ustępie poprzedzającym wymaga pisemnej akceptacji Fundatorów.

§ 11

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy z Członków Zarządu Fundacji działający samodzielnie.

§ 12

 1. Fundator sprawują bieżący nadzór nad realizacją przez Fundację celów określonych w statucie oraz wykonuje przyznane mu w statucie inne uprawnienia.
 2. W razie śmierci Fundatora lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych, Zarząd Fundacji zobowiązany będzie do niezwłocznej zmiany statutu Fundacji i powołania trzyosobowej Rady Fundacji, która wykonywać będzie uprawnienia przysługujące dotychczas Fundatorowi.
 3. Do czasu zmiany statutu Fundacji, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, uprawnienia Fundatora (w tym również i te wskazane w § 8 ust. 3 statutu) wykonywać będzie najstarszy stażem członek Zarząd Fundacji. 

§ 13

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Podjęcie przez Zarząd Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją wymaga pisemnej zgody Fundatorów.

§ 14

 1. Zmiana statutu Fundacji wymaga:
  1. uchwały zarządu podjętej bezwzględną większością głosów,
  2. pisemnej akceptacji Fundatora, z zastrzeżeniem ustępu poniżej.
 1. W sytuacji określonej w § 12 ust. 2 statutu, akceptacja Fundatora dla zmiany statutu Fundacji nie jest wymagana.

§ 15

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł, z czego kwota 1000 zł przeznaczona będzie na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej służącej realizacji jej celów.
 2. Majątek Fundacji stanowić będą również jej dochody, nabyte lub darowane nieruchomości, rzeczy ruchome, inne wartości materialne, prawne, a także środki uzyskane przez Fundację w toku jej działania.
 3. Dochody Fundacji przeznaczone będą w całości na działalność statutową Fundacji i mogą pochodzić z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji, subwencji, grantów,
  3. organizowanych zgodnie z przepisami prawa zbiórek i imprez publicznych,
  4. prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej,
  5. wpływów z lokat kapitałowych, papierów wartościowych oraz dłużnych,
  6. odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  7. odsetek bankowych,
  8. wpłat osób prywatnych,
  9. działalności medialnej.

§ 16

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 § 17

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje Fundator.
 3. Każdemu z likwidatorów przysługuje prawo samodzielnej reprezentacji Fundacji.
 4. W stosunku do likwidatorów odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 11 statutu.

§ 18

 1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy obecności co najmniej połowy liczby jego członków.
 2. Dla swej skuteczności uchwała, o której mowa w ustępie poprzedzającym wymaga pisemnej akceptacji Fundatorów.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 19

W skład pierwszego Zarządu Fundacji Fundatorzy powołują: 

 1. Michał Dziadkowiec – prezes zarządu
 2. Monika Orzeł – członkini zarządu
 3. Gabriela Kubisz – członkini zarządu

Newsletter – bądź na bieżąco z naszymi działaniami

W naszym newsletterze informujemy głównie o organizowanych przez nas wydarzeniach kulturalnych. Od czasu do czasu dzielimy się także ważniejszymi informacjami z życia organizacji.