Przewodnik / Illia Meier

PL

Zbliż się. Wdech, wydech.
Otwórz. Wdech, wydech.
Powąchaj. Wdech, wydech.
Poczuj to. Wdech, wydech.
Zamknij. Wdech, wydech.

Illia Meier – urodzony w 1995 w Czernihowie, Ukraina. Mieszkał w Kijowie, gdzie studiował fotografię i dziennikarstwo kulturalne w szkole Wiktora Maruszczenko. W latach 2017-22 pisał reportaże i artykuły dla wydań MITEC.UA, 5.6 magazine, BOHO. W 2018 roku przeprowadził się do Krakowa, gdzie zaczął studia na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej na kierunku Sztuka i Media. W swoich praktykach artystycznych pracuje z wieloma mediami: video, dźwięk, fotografia, poezja, rysunek i kolaż. Interesuje go sztuka nowych mediów, aktywizm oraz sztuka krytyczna. W 2020 brał udział w grupowej wystawie LUKA 5G, a w 2023 otworzył wystawę indywidualną Słodko Umierać w krakowskiej przestrzeni kmwtw420.

UA

Підійди ближче. Вдих, видих.
Відкрийся. Вдих, видих.
Понюхай. Вдих, видих.
Відчуй це. Вдих, видих.
Ближче. Вдих, видих.

Ілля Майєр – народився 1995 року в Чернігові, Україна. Жив у Києві, де вивчав фотографію та культурну журналістику у Школі Віктора Марущенка. У 2017-22 роках писав репортажі та статті для видань MITEC.UA, 5.6 magazine, BOHO. У 2018 році переїхав до Кракова, де почав вивчати мистецтво та медіа в Університеті Національної комісії освіти. У своїх художніх практиках працює з багатьма медіа: відео, звуком, фотографією, поезією, малюнком та колажем. Цікавиться новим медіа-мистецтвом, активізмом та критичним мистецтвом. У 2020 році брав участь у груповій виставці LUKA 5G, а у 2023 році відкрив персональну виставку Sweetly Dying у краківському просторі kmwtw420.

EN

Get closer. Inhale, exhale.
Open up. Inhale, exhale.
Smell. Inhale, exhale.
Feel it. Inhale, exhale.
Close. Inhale, exhale.

Illia Meier – born in 1995 in Chernigov, Ukraine. Lived in Kiev, where he studied photography and cultural journalism at the Viktor Marushchenko School. In 2017-22 he wrote reports and articles for the editions of MITEC.UA, 5.6 magazine, BOHO. In 2018, he moved to Krakow, where he started studying Art and Media at the University of the National Education Commission. In his artistic practices, he works with many media: video, sound, photography, poetry, drawing and collage. He is interested in new media art, activism and critical art. In 2020 he participated in the group exhibition LUKA 5G, and in 2023 he opened a solo exhibition Sweetly Dying in the Krakow space kmwtw420.