Przewodnik / Nina Dziwoki

PL

Chodź, dotknij, poczuj.
Bądź delikatny.
Uważaj, coś może być ostre. 
Sięgnij w górę.
Zbliż się, powąchaj.
Dotknij kolaży, ścian, instalacji. 
Dotknij wszystkiego.

Nina Dziwoki – urodzona w 1998 w Rybniku. Absolwentka Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Adama Brinckena oraz aneks z rysunku u prof. Grzegorza Bieniasa. W latach 2020/2021 stypendystka rektora ASP. Członkini zarządu i koordynatorka projektów, wystaw, wydarzeń w Stowarzyszeniu Mosaic. W swoich pracach dogłębnie analizuje relacje zachodzące pomiędzy przestrzenią, przedmiotem a modelem. Brała udział w licznych wystawach w kraju, jak i za granicą. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, monotypią i wielkoformatowym malarstwem ściennym. Aktualnie mieszka i pracuje w Krakowie.

UA

Підійди, доторкнися, відчуй.
Обережно.
Обережно, щось може бути гострим. 
Простягни руку.
Підійди ближче, понюхай.
Доторкнися до колажів, стін, інсталяцій. 
Доторкнися до всього.

Nina Dziwoki – народилася 1998 року в Рибнику. Закінчила факультет живопису Академії образотворчих мистецтв ім. Яна Матейка в Кракові. Диплом з живопису під керівництвом професора Адама Брінкена та додаток з рисунку під керівництвом професора Гжегожа Бєняса. У 2020/2021 навчальному році отримуватиме стипендію від ректора Академії образотворчого мистецтва. Членкиня правління та координаторка проектів, виставок та заходів Асоціації „Мозаїка”. У своїх роботах глибоко аналізує взаємозв’язок між простором, об’єктом і моделлю. Учасниця численних виставок в Україні та за кордоном. Працює в галузі живопису, графіки, монотипії та великоформатного настінного розпису. Зараз живе і працює у Кракові.

EN

Come, touch, feel.
Be gentle.
Be careful, something might be sharp. 
Reach up.
Get close, smell.
Touch the collages, the walls, the installations. 
Touch everything.

Nina Dziwoki – born in 1998 in Rybnik. Graduate of the Faculty of Painting at the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow. Diploma in painting under the supervision of Prof. Adam Brincken and an annex in drawing under Prof. Grzegorz Bienias. In 2020/2021, she will receive a scholarship from the Rector of the Academy of Fine Arts. Board member and coordinator of projects, exhibitions and events at the Mosaic Association. In her works, she deeply analyses the relationship between space, object and model. She has participated in numerous exhibitions at home and abroad. She works in painting, drawing, monotyping and large-format wall painting. She currently lives and works in Krakow.