Przewodnik / Magdalena Ohl

PL

Czy udało ci się zamknąć oczy? A zamiast nich otworzyć opuszki palców, nos, kubki smakowe? I te szufladki w głowie, które na co dzień blokują oparte o nie obrazy. To wcale nie takie proste, prawda? Światem rządzi teraz obraz. Cały świat, całe życie jest obrazem. Wszystko jakoś wygląda, wszyscy wyglądają. I ten wygląd bardzo się liczy.

Trwamy w za ciekawych czasach. W przemęczeniu. W intensywności. W przebodźcowaniu zmysłu wzroku. W zanieczyszczeniu hałasem. Przyjęcie naszego zaproszenia do przestrzeni, w której staramy się obudzić uśpione zmysły: dotyk, słuch, smak i węch – nie musi być tylko lekkie i przyjemne. Dotykając, opuszczamy strefę komfortu. Słuchając, męczymy się. Smakując, żądamy więcej. Wąchając, obawiamy się.

A może wrócisz do początku i spróbujemy jeszcze raz? Zamkniesz oczy. Dotykając, wczujesz się, odprężysz. Słuchając, skupisz się na jednym słowie, jednym dźwięku. Wąchając, odpłyniesz. Uruchomisz nowe pokłady wrażliwości. Może obudzisz intuicję. A może wrócisz do czegoś zapomnianego. Wrócisz do siebie.

Magdalena Ohl – studentka sztuki współczesnej w Instytucie Sztuki i Designu UKEN w Krakowie. Rozpoczyna ścieżkę kuratorki, czerpiąc z kilkunastu lat doświadczenia w koordynacji projektów, zarządzaniu społecznością i pisaniu tekstów marketingowych. Politolożka i absolwentka stosunków międzynarodowych. Ukończyła również studia podyplomowe w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie: historię sztuki i historię sztuki nowoczesnej. Organizuje spotkania z osobami artystycznymi i kuratorskimi w ramach wystaw w Galerii Podbrzezie. Okazjonalnie prowadzi warsztaty plastyczno-literackie dla dzieci.

UA

Чи вдалося вам заплющити очі? А замість них відкрити кінчики пальців, ніс, смакові рецептори? І ті шухлядки в голові, які щодня блокують образи, засновані на них. Все не так просто, чи не так? Світом зараз правлять образи. Весь світ, все життя – це зображення. Все якось виглядає, всі виглядають. І ця зовнішність має велике значення.

Ми живемо в надто цікавий час. У виснаженні. В інтенсивності. У перенапруженні зору. У шумовому забрудненні. Запрошення до простору, де ми прагнемо розбудити приспані почуття: дотик, слух, смак і нюх – не обов’язково має бути легким і приємним. Торкаючись, ми виходимо із зони комфорту. Слухаючи, ми втомлюємося. Скуштувавши, ми вимагаємо більшого. Нюхаючи, ми боїмося.

Як щодо того, щоб повернутися до початку і спробувати ще раз? Заплющте очі. Доторкнувшись, ви відчуєте, ви розслабитеся. Слухаючи, ви зосередитеся на одному слові, одному звуці. Нюхаючи, ви відволічетеся. Ви активуєте нові шари чутливості. Можливо, у вас прокинеться інтуїція. А може, повернетеся до чогось забутого. Ти повернешся до себе.

Magdalena Ohl – тудентка факультету сучасного мистецтва Інституту мистецтва та дизайну UKEN у Кракові. Починає свій шлях як кураторка, спираючись на кількарічний досвід координації проектів, управління спільнотами та написання маркетингових текстів. Вона політолог і випускниця факультету міжнародних відносин. Закінчила аспірантуру в Інституті мистецтв Польської академії наук у Варшаві: історія мистецтва та історія сучасного мистецтва. Організовує зустрічі з художниками та кураторами в рамках виставок у галереї Podbrzezie. Час від часу проводить мистецькі та літературні майстер-класи для дітей.

EN

Have you managed to close your eyes? And instead of them open your fingertips, your nose, your taste buds? And those drawers in your head that block images based on them on a daily basis. It’s not that simple at all, is it? The world is now ruled by images. The whole world, all of life is an image. Everything looks somehow, everyone looks. And this appearance matters a lot.

We live in too interesting times. In exhaustion. In intensity. In overstimulation of the sense of sight. In noise pollution. Accepting our invitation to a space where we seek to awaken dormant senses: touch, hearing, taste and smell – need not just be light and pleasant. By touching, we leave our comfort zone. By listening, we tire. Tasting, we demand more. By smelling, we fear.

How about going back to the beginning and trying again? You close your eyes. Touching, you will feel, you will relax. Listening, you will focus on one word, one sound. Sniffing, you will drift away. You will activate new layers of sensitivity. Maybe you’ll awaken your intuition. Or maybe you’ll return to something forgotten. You will return to yourself.

Magdalena Ohl – student of contemporary art at the UKEN Institute of Art and Design in Krakow. Begins her path as a curator, drawing on several years of experience in project coordination, community management and marketing writing. She is a political scientist and a graduate in international relations. She also completed postgraduate studies at the Art Institute of the Polish Academy of Sciences in Warsaw: history of art and history of modern art. She organises meetings with artists and curators as part of exhibitions at Podbrzezie Gallery. Occasionally conducts art and literature workshops for children.